Grand Hotel Belle Vue respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Belgische Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het Privacybeleid van het Grand Hotel Belle Vue beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website

Wat is het grand hotel belle vue

Het Grand Hotel Belle Vue is een onafhankelijk familiehotel. Het administratief adres van het hotel is geregistreerd op het adres van BVBA De Groote - Van Brussel, Waterkasteellaan 5 - 8421 De Haan. Deze vennootschap heeft ondernemingsnummer BE 0456.846.640

Door gebruik te maken van de website van het Grand Hotel Belle Vue, www.hotelbellevue.be (verder: de ‘website'), kunt u onder andere online reserveringen maken, een geschenkbon bestellen, vragen- en feedbackformulieren insturen, deelnemen aan enquêtes en promoties, solliciteren op een vacature, een abonnement nemen op de nieuwsbrief of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan het Grand Hotel Belle Vue. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt door grand hotel belle vue verzameld en verwerkt?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoons-gegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

• informatie die u verstrekt binnen de context van een service van het Grand Hotel Belle Vue, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcard-houder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum, de nummerplaat van uw wagen indien deze zich op ons terrein bevindt

• informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoor-keuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;

• informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;

• eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan het Grand Hotel Belle Vue

Voor welke doeleinden gebruikt het grand hotel belle vue informatie over u?

Grand Hotel Belle Vue kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van het Grand Hotel Belle Vue te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);

• voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

• om betalingen te kunnen verwerken;

• om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van het Grand Hotel Belle Vue, zoals berichten over onze nieuwste promoties en (enkel indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven) de diensten van bepaalde partners van het Grand Hotel Belle Vue;

• om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;

• om anonieme statistische gegevens te genereren;

• om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;

• om informatie over u te verstrekken aan derden en u toegang te bieden tot dergelijke informatie, enkel indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten van het Grand Hotel Belle Vue

Het Grand Hotel Belle Vue stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen of ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat het Grand Hotel Belle Vue u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

Gebruik door derden

Het Grand Hotel Belle Vue geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Het Grand Hotel Belle Vue geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

Het Grand Hotel Belle Vue geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien het Grand Hotel Belle Vue dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

Hoe beschermt het grand hotel uw persoonlijke informatie?

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft het Grand Hotel Belle Vue passende fysieke, elektronische en beheer-technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke informatie het Grand Hotel Belle Vue van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij het Grand Hotel Belle Vue om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@hotelbellevue. Het Grand Hotel Belle Vue zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.

Indien de persoonsgegevens die het Grand Hotel Belle Vue over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u het Grand Hotel Belle Vue vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Het Grand Hotel Belle Vue zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Grand Hotel Belle Vue behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy-beleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de betreffende wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy-beleid voor het laatst is bijgewerkt. Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via info@hotelbellevue.be.